Bezpečnost technologie

Autor: GBT <info(at)greenbreaktechnology.cz>, Téma: Slozkywebu, Vydáno dne: 11. 01. 2013Otázka bezpečnosti je prvořadým zájmem naší společnosti,
všechny výrobky jsou konstruovány a vyráběny tak, aby byla zajištěna co
nejvyšší ochrana uživatele za předpokladu, že dodrží bezpečnostní pokyny, uvedené
v návodu na použití výrobků a v pracovní příručce. Tyto dokumenty je možné si
stáhnout v sekci „Dokumenty ke stažení“. bonprix

Nábojky GBT i AutoStem, na rozdíl od konvenčních výbušnin, nejsou schopné výbuchu. Pro
řádnou funkci nábojek, tzn. k deflagraci náplně a následnému vývinu velkého
množství plynu pro rozpojování je třeba, aby byla nábojka ve vrtu utěsněna.
V případě, že uživatel provede zážeh nábojky na volném prostoru, dojde pouze k vypadnutí víčka nábojky a k vysypání jejího obsahu. бонприкс

117

31

V případě, že se nábojky dostanou do ohně (např. požár vozidla, přepravující
nábojky, požár skladu nábojek, apod.), dojde k postupnému odhořívání
požárem zasažených výrobků. Pouze v případě, že by bylo požárem zasaženo velké
množství nábojek v tlakově uzavřeném prostoru, může dojít k přechodu
z postupného pomalého odhořívání výrobků k prudkému vyhoření.
Postup při náhodném požití obsahu nábojek (požití celého výrobku se
nepředpokládá) nebo při nadýchání se zplodin z hoření je popsán v návodech na
používání. Tyto dokumenty je možné si stáhnout v sekci „Dokumenty ke stažení“.


Likvidace odpadů


Použité nábojky, resp. jejich obaly jsou běžným plastovým odpadem (likvidace
ve sběrných kontejnerech, nebo předání organizaci, která je oprávněna nakládat s
odpady). Nábojky s prošlou dobou použitelnosti se doporučuje vrátit distributorovi.

Odpad nabojky